بازدید معاون‌ علمی و‌فناوری ریاست جمهوری از شرکت دانش بنیان تردد راهنما