هم‌دلی برای ایجاد «زیست‌بوم» رونق‌بخش تولید دانش‌بنیان