برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن شرکت های دانش بنیان استان کرمان