بازدید معاون سازمان برنامه و بودجه کشور از شرکت مهندسی فناوری سورنا