مصاحبه روزنامه استقامت با آقای عابد شیخ بهایی در خصوص سامانه سانپا