آقای محمدرضا هاشمی نژاد


آدرس

تلفن

ایمیل

سایت

دفتر مرکزی:کرمان – خیابان فیروزه کوی3 یاس 4
شعبه شماره یک: مرکز خدمات فناوری کسب و کار کرمان واحد 208
09131406409
33386487
kelkenaghshband@gmail.com