آقای عادل نوبخت


آدرس

تلفن

ایمیل

سایت

دفتر مرکزی : کرمان خیابان سعدی مقابل سعدی 7
شعبه شماره یک: مرکز خدمات فناوری کسب و کار کرمان- واحد 202
09129425008
33386471
32230919
Zarnegar.ins@gmail.com
-