نجمه معقول


آدرس

تلفن

ایمیل

سایت

دفتر مرکزی:کرمان – خیابان شریعتی – کوچه شماره 25
شعبه شماره یک: مرکز خدمات فناوری کسب و کار کرمان واحد 215
09381487889
33386483
manager@marketing-learn.com
-