آقای مهدی جعفری


آدرس

تلفن

ایمیل

سایت

دفتر مرکزی: کرمان –بلوار کشاورز کوچه 4
شعبه شماره یک: مرکز خدمات فناوری کسب و کار کرمان- واحد 204
09131408743
33386459
info@kheshtaval.com
-