آقای جعفر کمالی


آدرس

تلفن

ایمیل

سایت

دفتر مرکزی: کرمان- خیابان شهید چمران – کوچه شماره 5 – ساختمان دانشمند طبقه همکف
شعبه شماره یک: مرکز خدمات فناوری کسب و کار کرمان- واحد 217
32224759
33386463
info@yej.ir
-