خانم نازی خاقانی


آدرس

تلفن

ایمیل

سایت

دفتر مرکزی:کرمان، بلوار پزشک –پزشک 2
شعبه شماره یک: مرکز خدمات فناوری کسب و کار کرمان- واحد115
09133428758
33386476-32131563
Shs.me45@yahoo.com
-