آقای محمد گنجوی


آدرس

تلفن

ایمیل

سایت

دفتر مرکزی: کرمان – خیابان شهداء(زریسف)- کوچه شماره 6-روبروی خانه معلم شعبه
شماره یک: مرکز خدمات فناوری کسب و کار کرمان- واحد 104
03433325265
09131413105
09132425244
33386467
Btc.ganjavie@yahoo.com
www.bazarganikerman-uast.com