آقای محمدرضا ایزدپناه


آدرس

تلفن

ایمیل

سایت

دفتر مرکزی: کرمان ، شهرک باهنر بحرالعلوم 6
شماره یک: مرکز خدمات فناوری کسب و کار کرمان- واحد110
33386481
09131404451
32450530
mizadpanah@yahoo.com