آقای حمید مجیدی


آدرس

تلفن

ایمیل

سایت

دفتر مرکزی: کرمان ، خیابان آیت ا... صالحی –کوچه 7 – پلاک 2
شعبه شماره یک: مرکز خدمات فناوری کسب و کار کرمان واحد 114
33386466
32530511
info@sip-co.ir
www.sip-co.ir