مدیر عامل

عابد شیخ بهایی


آدرس

تلفن

ایمیل

سایت

دفتر مرکزی: کرمان، خیابان امام جمعه ، ساختمان پارک علم و فناوری ، طبقه سوم
شعبه شماره یک: مرکز خدمات فناوری کسب و کار کرمان- واحد 205
3377 3248 034
3104 3248 034
6474 3338 034
09132405956
info@soorena.net
www.soorena.net
www.sanpa-app.ir