آقای حیدری پور


آدرس

تلفن

ایمیل

سایت

دفتر مرکزی: رفسنجان-خیابان شهید بهشتی -روبروی کوچه شماره 44
شعبه شماره یک: مرکز خدمات فناوری کسب و کار کرمان- واحد105
03434269882
03434269881
mohammadrhp@yahoo.com
-