آقای منصور مداح


آدرس

تلفن

ایمیل

سایت

دفتر مرکزی:کرمان-خیابان بهشتی –بهشتی 8-ساختمان اطلس ایرانیان
شعبه شماره یک: مرکز خدمات فناوری کسب و کار کرمان- واحد 308 و 309
09133414909
32263200
33386458
33386456
info@padidar.com
www.padidar.com