آقای رسول سعید


آدرس

تلفن

ایمیل

سایت

دفتر مرکزی: کرمان –بلوار حمزه –خیابان میثم –کوچه 2-پلاک 3
شعبه شماره یک: مرکز خدمات فناوری کسب و کار کرمان- واحد106
32462299
32457282
33386465
09122726770
-
www.1003.ir