مزايای ايجاد مراكز فناوری و كسب و كار درشهركهای صنعتی

صرفه جويي دروقت وسرمايه

دردسترس بودن به موقع و سريعتر مشاوران

دستيابي به آخرين تكنولوژي روزدنيا و دستاوردهاي علمي جديد

اجرايي كردن موارد لازم و كاربردي درمحيط كارخانه با نظارت مستقيم مشاور

دسترسي آسان وسريع مديريت واحد صنعتي به مشاوران متخصص درزمينه هاي مورد نياز

parallax background