دستورالعمل واگذاري دفاتر

الف) محل استقرار واحدهاي خدمات فناوري در اين دستورالعمل به اجمال دفاتر خوانده مي شوند.  اين دفاتر واقع در مراكز خدمات فناوري و كسب و كار در شهركهاي فناوري و صنعتي و يا مجتمع هاي فناوري اطلاعات و خدمات نرم افزاري هستند كه با هدف كمك به انتقال، جذب، بومي سازي و توسعه فناوري، افزايش رقابت پذيري، كمك به ايجاد و توسعه صنايع كوچك و متوسط و ارائه خدمات  تخصصي به واحدهاي صنعتي مرتبط ، به متقاضيان واجد شرايط واگذار مي شوند. اين خدمات عموماً شامل موارد زير است :

۱- بهينه سازي

۲- كيفيت و استاندارد

۳- خدمات مربوط به تجهيزات و ماشين آلات

۴- توسعه بازار و فروش

۵- سرمايه گذاري، مالي و حقوقي

۶- مديريت

۷- آموزش هاي تخصصي و عمومي

۸- فناوري اطلاعات ( IT ) و اطلاع رساني

تبصره: واگذاري دفاتر به شركت هايي كه صرفا نمايندگي فروش ماشين آلات، تجهيزات، مواد و محصولات خارجي را دارند، در مراكز خدمات فناوري و كسب وكار مجاز نمي باشد.

ب ) اختصاص دفاتر به ارائه خدمات فوق الذكر به استثناء طرح مطالعاتي خاص و پس از شناسايي متقاضيان با توجه به تعداد دفاتر هر مركز و نياز صنايع موجود در منطقه به انواع خدمات فوق صورت خواهد گرفت.

ج ) شناسايي متقاضيان استقرار در دفاتر بر اساس فراخوان عمومي، مراجعه حضوري، برقراري ارتباط با شركت ها از طريق كارشناسان مركز و … در چارچوب طرح مطالعاتي ايجاد مركز يا مجتمع صورت خواهد گرفت.

د) روند واگذاري دفاتر به واحد هاي متقاضي استقرار براساس نمودار پيوست شماره ۱ و روش ارزيابي متقاضيان بر اساس پيوست شماره ۲ صورت خواهد گرفت.

ه) واگذاري دفاتر در مراكز به متقاضيان منتخب در قالب قرارداد استيجاري يكساله ( براساس نمونه مندرج در پيوست شماره ۳ ) و با تعرفه كارشناس رسمي صورت مي گيرد و در صورت مثبت بودن نتايج ارزيابي عملكرد متقاضي، قرارداد اجاره تمديد خواهد شد. در مجتمع ها بر اساس دستور العمل ابلاغي سازمان قرارداد فروش منعقد مي گردد.

تبصره : هيئت مديره شركت استاني در مراكز مجاز است واحدهايي كه برمبناي گزارش عملكرد آنها فعال تلقي مي گردند مشمول بخشودگي قرار دهد. هر گونه اعمال بخشودگي بر اساس دستورالعمل هاي ذيربط با موافقت هيئت مديره شركت استاني و تاييد سازمان امكان پذير خواهد بود.

و) ارزيابي عملكرد شركت ها و بررسي فعال بودن آنها هر ماه يكبار و در قالب كاربرگ هاي ذيربط( پيوست شماره ۴) صورت گرفته و حسب مورد ، تداوم  استقرار واحد  ادامه و يا خاتمه (مطابق پيوست قرارداد اجاره ) مي يابد.

ز) مسئوليت اجراي دقيق اين دستورالعمل بعهده  مديران عامل شركتهاي استاني مي باشد.

          وزارت صنعت و معدن و تجارت
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

ردیف

مدارک مورد نیاز جهت فعالیت در مرکز خدمات فناوری و  کسب وکار
(مرحله اول)

مدارک موجود در پرونده

 

۱

درخواست کتبی استقرار در مرکز

 

۲

اساسنامه

 

۳

مجوز فعالیت( تائیدیه ها و گریدها)

 

 

۴

اظهار نامه ثبت شرکت

 

 

۵

رزومه فعالیت های شرکت

 

۶

مستندات قرارداد های منعقده

 

۷

کپی مدرک تحصیلی پرسنل

 

 

۸

کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیات مدیره و صاحبان امضاء

 

۹

کپی گواهینامه دوره های آموزشی گذرانده شده توسط پرسنل

 

۱۰

فرم شناسایی توانمندی های مشاوران حقوقی مستقر در مرکز خدمات فناوری و کسب وکار

 

۱۱

فرم تقاضای استقرار

 

۱۲

تعهد نامه

 

 

۱۳

کاربرگ اطلاعات کلی شرکت

 

 

۱۴

كاربرگ مشخصات فردي

 

۱۵

کاربرگ قراردادها یا طرح های انجام شده

 

 

۱۶

کاربرگ قراردادهای در دست اجرای شرکت

 

 

۱۷

کاربرگ نمودار سازمانی

 

 

۱۸

جدول شماره ۱-۲-۲ جدول امتیاز کادر شرکت

 

 

۱۹

جدول شماره ۲-۲-۲ ارزیابی متقاضایان ارائه خدمات

 

۲۰

جدول شماره ۳-۲-۲ پروژه های انجام شده یا در دست انجام

 

۲۱

جدول شماره ۴-۲-۲ جدول محاسبه امتیازات تخصصی ،امتیاز کل و گرید